Przepis na cały rok
 Oceń wpis
   

 W prezencie Noworocznym ten urokliwy wiersz Catherine Elisabeth Goethe, matki wielkiego poety przesyłam Państwu, bo to idealny przepis na najbliższe dni.

Wszystkiego dobrego!

 

Wziąć dwanaście miesięcy, Obmyć je dobrze do czysta,
Z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku,
I podzielić każdy miesiąc na 30 lub 31 części,

Tak, żeby zapasu starczyło akuratnie na rok,
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie,
Biorąc po jednej części pracy, I dwie części wesołości i humoru,
Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, Łyżeczkę tolerancji,
Ziarnko ironii, I szczyptę taktu,
Następnie masę polewa się obficie miłością,
Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości,,
I podawać je codziennie z pogodą ducha,
I porządną filiżanką ożywcze
j 

Komentarze (0)
Jak uniknąć pułapek prawnych II odszkodowanie z VAT
 Oceń wpis
   

 

 

Odszkodowanie na kosztorys i podatek VAT

 

W praktyce zakładów ubezpieczeń utrwalił się pogląd, że odszkodowanie z  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należne poszkodowanemu  na podstawie ustawy ubezpieczeniach dnia 22.05.2003 r.   o ubezpieczeniach obowiązkowych (..) obejmuje podatek VAT dopiero wówczas, gdy poszkodowany przedłoży fakturę za naprawę pojazdu oraz gdy wykaże, że nie posiadał możliwości odliczenia podatku VAT od podatku należnego i to nawet w przypadkach gdy roszczenie zgłasza osoba nie będąca podmiotem gospodarczym albo takowy podmiot, gdy pojazd nie był objęty ewidencją środków trwałych.

 Powyższa praktyka jest błędna. Zgodnie z treścią art. 363 par.1 k.c. naprawienie szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany wybierze odszkodowanie, czyli zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Bez znaczenia jest okoliczność, czy poszkodowany decydując się na formę restytucji naturalnej podejmie naprawę pojazdu, żądanie ubezpieczyciela o przedłożenie faktury nie posiada prawnej podstawy. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie na podstawie kosztorysu obejmującego także podatek VAT. 

Wątpliwości zostały rozstrzygnięte  uchwałą 7  Sędziów  S.N.dnia 17.05.2007 r. syg, III CZP 150/2006 o następującej treści:

„Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.”(..),

Natomiast w uzasadnieniu uchwały podano:

„Fakt naprawienia rzeczy (samochodu) nie ma też znaczenia dla określenia wysokości przysługującego poszkodowanemu odszkodowania ubezpieczeniowego, ponieważ wysokość ta powinna odpowiadać kosztom wyrównania uszczerbku, jaki pojawił się w majątku poszkodowanego po powstaniu wypadku komunikacyjnego, a więc - kosztom przywrócenia pojazdowi jego wartości sprzed wypadku.”

W procesie o zapłatę niezasadnie potrąconego podatku VAT poszkodowany ma realne szanse na wygranie.

 

 

Komentarze (1)
Unikaj prawnych pułapek
 Oceń wpis
   

 

Jak uniknąć pułapek prawnych, przekazuję kilka rad.

Odbieraj „awizo”

Czas pracy listonosza jest ustalany w tych samych granicach co godziny pracy większości zatrudnionych osób, czyli od 8 do 16.  W konsekwencji tego stanu rzeczy tzw. przesyłki polecone składane są w  urzędzie pocztowym, o czym listonosz informuje pozostawiając w skrzynce na listy maleńką karteczkę, czyli tzw. awizo. Kiedy adresat, pomimo powtórnego awiza nie odbierze listu – przesyłka jest zwracana do nadawcy. Corocznie zgłaszają się do mnie  zrozpaczeni  klienci przedkładał pochodzące  od Komornika  wezwanie do zapłaty wierzytelności. Sprawy sądowe odbyły się bez udziału  strony, która o procesie nic nie wiedziała, ponieważ nie odebrała na poczcie wspomnianego awiza.   

Czasami warto odrzucić spadek

W skład masy spadku wchodzą nie tylko tzw. aktywa, ale także pasywa, czyli długi. Dziedziczenie ustawowe następuje przez sam fakt pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej. Kiedy spadkodawca miał długi – przechodzą one na spadkobierców.  Bez znaczenia jest okoliczność, że spadkobiercy nie przyczynili się w żadnym stopniu do powstania długu. Jeśli dług jest  bardzo wysoki najlepszą formą uwolnienia się od  przykrych spotkań z komornikiem  jest oświadczenie o odrzuceniu spadku. Termin wynosi 6 miesięcy i liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

Czytaj  umowę najmu

Umowa najem lokalu użytkowego zawarta  na czas określony nie mogła być kiedyś wypowiedziana, ale od 2001 roku możliwość taka  istnieje, jeżeli obie  strony  na to się zgodzą. Umowa powinna zawierać szczegółowy wykaz przypadków, których nastąpienie uzasadnia wypowiedzenie. Przedsiębiorca który pragnie, aby jego firma, przez cały okres trwania najmu miała stabilną siedzibę, może nie wyrazić zgody na postanowienie o wypowiedzeniu kontraktu.

Czytaj umowę ubezpieczenia

Łatwo powiedzieć – czytaj, a to jest przecież mała broszurka „ogólne warunki ubezpieczenia” zawierająca pisany drobnym druczkiem tekst,  trudny do zrozumienia nawet dla prawników.  Zażądaj  więc od swojego agenta, aby klarownie ci wytłumaczył za co ubezpieczyciel płaci i co jest wyłączone. Zapytaj  na czym polegają różnice w propozycjach kilku ubezpieczycieli.  Jeżeli akwizytor  reprezentuje tylko jednego  ubezpieczyciela, to  lepiej poszukuj sobie  innego agenta ubezpieczeniowego.

Szanowni Państwo wielką przyjemność sprawia mi fakt, że w tym miesiącu liczba osób odwiedzająch mój blog przekroczyła 100.000. Przekazuję moim czytelnikom serdeczne życzenia  Wesołych Świąt.

Świętosław  Fortuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (13)
Odpowiedzialność cywilna kierowcy
 Oceń wpis
   

 

Trudne warunki atmosferyczne są przyczyną licznych kolizji drogowych.

Tematem dzisiejszego felietonu jest odpowiedzialność cywilna osoby zatrudnionej przez właściciela pojazdu w charakterze kierowcy.

Sytuacja pierwsza  – pojazd uderzył w drugi samochód albo potrącił przechodnia.

Stosownie do treści art. 35 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) Dz.U.nr 124, poz. 1152 ze zm., ryzyko  odpowiedzialności kierowcy jest objęte asekuracją. Tym samym odpowiedzialność  za szkodę ponosi także zakład ubezpieczeń, z którym właściciel pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC. Gdyby roszczenie skierowano do kierowcy-posiada on obowiązek przekazania żądania poszkodowanego do ubezpieczyciela.

Sytuacja druga – prowadzony przez kierowcę pojazd został uszkodzony, a kierowca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i kierowcy nie można przypisać winy umyślnej.

Odpowiedzialność kierowcy wobec właściciela pojazdu należy ocenić na podstawie zasady winy – art. 114 kodeksu pracy. Ustalenie czy kierowca ponosi winę następuje na podstawie na podstawie oceny wszystkich okoliczności.  Nawet gdy pracownik ponosi winę za nieostrożne prowadzenie pojazdu niesprawnego technicznie i został skazany wyrokiem -  odpowiada on za spowodowaną tym występkiem szkodę jako za szkodę wyrządzoną nieumyślnie (wyrok SN z 30.05.1980 r., I CR 139/80). Wysokość odszkodowania nie powinna przekroczyć sumy trzykrotnych zarobków  (art. 119 k.p.). Jeżeli  jednak po stronie kierowcy zachodziła wina umyślna – nie korzysta on z tego przywileju i pracodawca uprawniony jest do roszczenia o 100 % szkody.

Sytuacja t rzecia– kierowca był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie tzw. samozatrudnienia ( właściciel wymógł na nim, aby założył własną firmę).

Niestety w takiej sytuacji kierowca nie korzysta z przywileju określonego w art. 119 k.p., dobrodziejstwo polegające na ograniczeniu sumy regresu dotyczy tylko kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Właścicielowi pojazdu przysługuje roszczenie o naprawienie 100 % szkody.

 

Regres zakładu ubezpieczeń i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Jeżeli właściciel pojazdu posiadał umowę ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń ( auto casco) i ubezpieczyciel wypłacił mu z tego tytułu odszkodowanie regre nie przechodzi na ubezpieczyciela gdy szkodę wyrządził kierowca, któremu nie można przypisać winy umyślnej ( S.N. uchwała 7.11.1977r.III CZP 80/77), albo gdy kierowca był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ( wyrok S.N.z dnia 17.06. 1988 r. II CR 146/88). Gdy kierowca był nietrzeźwy, to bez znaczenia jest okoliczność, czy pomiędzy tym stanem a wypadkiem zachodził związek przyczynowy. Wystarczy stwierdzenie stanu nietrzeźwości ( wyrok S.N. 27.10.1977 r. IV CR 323/77).

Jeżeli właściciel pojazdu nie zawarł umowy OC obowiązek wypłaty odszkodowania należy do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na podstawie art. 110 ust.1 ustawy j.w. UFG dochodzi regresu także od kierowcy. Jeżeli wina kierowcy za spowodowanie wypadku została stwierdzona wyrokiem karnym-nie posiada on realnych szans na zwolnienie się z odpowiedzialności wobec UFG.

Tak więc w interesie kierowcy jest sprawdzić czy w dokumentach wozu znajduje się polisa ubezpieczenia OC.

 

 

 

Komentarze (0)
Żaglowiec Fryderyk Szopen a populizm
 Oceń wpis
   

 Specjalista od ubezpieczeń p. Fallach ubolewa że  Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, za uszkodzony jacht. Komentator nie zna szczegółów decyzji PZU, jednakże z góry wyrokuje, że Ubezpieczyciel nie ma racji i jego stanowisko  jest błędne.

Takie komentarze mogą wygłaszać osoby nie posiadające fachowej wiedzy, a takową p. Fallach z posiada, czego dowodem są jego felietony sukcesywnie zamieszczane na jego blogu. Dziwię się więc że profesjonalista ocenia zachowanie Ubezpieczyciela nie znając tematu.

Myślę że właściciel jachtu skorzysta z obsługi prawnej prawników, którzy uczynią co należy, aby właściwie poprowadzić sprawę.

A PZU nie jest organizacją dobroczynną, lecz firmą której celem jest przysparzać zysk, czyli spółką prawa handlowego i taka jest prawda, nie można oburzać się na Ubezpieczyciela, że widząc szansę na tzw. egzonerację czyli zwolnienie z odpowiedzialności -  takową szansę wykorzystuje.  Widocznie Ubezpieczyciel nie chce skorzystać z tzw. kulancji czyli z możliwości wypłaty odszkodowania z drodze szczególnego wyjątku.

Pomawianie Ubezpieczyciela o postępowanie nieetyczne bez uprzedniego zapoznania się  z tym postępowaniem, po to tylko aby zyskać przychylną reakcję społeczną jest zwykłym populizmem.

Społeczeństwo kocha żaglowce, jeżeli zabraknie środków na odbudowę " Fryderyka Szopena" zbiórka ogłoszona przez Fundację z pewnością da efekty, osobiście deklaruję poparcie finansowe takiej akcji, ale tylko wówczas gdy własność statku zostanie przekazana Fundacji, bo dotychczas władztwo przysługuje prywatnej szkole z Warszawy.

Komentarze (3)
Znowu gołoledź
 Oceń wpis
   

 Obowiązek zabezpieczenia chodników przed gołoledzią obciąża właścicieli nieruchomości wzdłuż których chodnik jest usytuowany. Nakaz ten wynika z treści art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dziennik Ustaw 2005 r. nr 236, poz. 2008 ). Stosownie do treści art. 6 ust. 6 tej ustawy nadzór nad wykonaniem tego obowiązku sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w przypadku stwierdzenia niewykonania tej powinności wydaje stosowną decyzję.

Jak wynika z fotografii zamieszczonych poniżej właściciele nieruchomości różnie wykonują swój obowiązek w zakresie zabezpieczania chodników przed gołoledzią. Chodnik sprzątnięty leży przed moją posesją, a motywację do takiej staranności był także werdykt sądu nakładający na właściciela budynku drakońskie odszkodowanie ca 100.000 zł.

W wyniku apelacji wysokość odszkodowania zmniejszono o 30.000 zł.
Być może sprawa trafi do Sądu Najwyższego, ale póki co wyrok
podlega wykonalności.
 
 
Przedmiotem postępowania sądowego było roszczenie kobiety, która upadła na oblodzonym ( jej zdaniem) chodniku. Powódka skierowała pozew przeciwko gminie wskazując na nienależyte wykonanie obowiązku nadzoru nad stanem drogi, której częścią jest arteria przeznaczona do ruchu dla pieszych czyli chodnik. Sąd Okręgowy powództwo oddalił, albowiem nie dopatrzył się związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem służb gminy w przedmiocie dyscyplinowania właścicieli nieruchomości w zakresie sprzątania chodników, a wypadkiem. Ulica na której nastąpił wypadek nie należała do głównych arterii miasta. Funkcjonariusze Policji Miejskiej nie byli w stanie kontrolować na bieżąco stanu chodników w całym mieście. Ponadto nawet ukaranie mandatem następuje po fakcie niedopełnienia obowiązków przez właściciela nieruchomości, a nie przed tym zdarzeniem.  Sąd Apelacyjny pogląd ten podzielił, ale przekazał sprawę do ponownego rozpoznania i wskazał, że zasada roszczenia wynika z innych niż to przytoczyła powódka podstaw prawnych.
Otóż ustawa z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115) nakłada na zarządcę drogi obowiązek  utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. W związku z tym Sąd Apelacyjny polecił Sądowi Okręgowemu ustalić kto był zarządcą drogi.
Zarządcami dróg są dla różne organy administracji rządowej i samorządowej w zależności od rodzaju danej arterii komunikacyjnej.
Wątpliwości powyższe nie dotyczą miast na prawach powiatu  albowiem ustawa stanowi, że w granicach tych miast na prawach powiatu,   zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest Prezydent Miasta ( art. 19 ust.5 ustawy).
W konsekwencji powyższego stanu prawnego -  poszkodowany, który upadł na śliskim chodniku,  roszczenie o odszkodowanie może zgłosić zarówno do właściciela przyległej nieruchomości jak i do gminy reprezentowanej przez odpowiedni organ ( wójt, burmistrz, prezydent)  albo do obu tych osób jednocześnie na zasadzie solidarności dłużników ( art. 366 k.c.). 
 
 W opisanej sprawie odszkodowanie zostało zasądzone solidarnie od właściciela nieruchomości oraz od gminy. Słaba to pociecha dla kamienicznika, albowiem gdy wierzycielka wybierze gminę jako dłużnika, to gmina wystąpi z regresem do współpozwanego o zwrot wypłaconego odszkodowania w całości lub części. Radzę więc chodniki sprzątać i to do samej kostki brukowej jak widać na załączonym obrazku. Pragnę podkreślić że nie daje rezultatu posypywanie piaskiem lub popiołem, takie zabezpieczenie stwarza większe niebezpieczeństwo, albowiem w miejscach gdzie piasek odpadnie pozostają kawałki lodu na których łatwiej się poślizgnąć aniżeli na chodniku śliskim i niczym nie posypanym, na którym pieszy zachowuje większą ostrożność. Piasek i inne materiały zapobiegające poślizgnięciom radzę posypywać na uprzątnięty aż do kostki czy do płyty chodnik, zamiast na leżący na chodnikach śnieg czy lód.
 
Istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, radzę jednak dokładnie przeanalizować tekst oferty, aby nie płacić za polisę, która daje iluzoryczną ochronę, np zawiera postanowienie że zakład ubezpieczeń nie udziela ochrony z ubezp.OC gdy właściciel neiruchomości nienależycie zabezpieczył chodnik przed gołoledzią.
  
 

 


 
 
 
Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie