Wolne za święta
 Oceń wpis
   

Stosownie do treści art. 129 § 1 k.p  czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę   i przeciętnie 40 godzin  w pięciotygodniowym  tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Najczęściej wyznaczanym wolnym dniem od pracy są soboty, aczkolwiek może to być także każdy inny dzień oprócz niedziel.  W konsekwencji tego systemu tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku.

Według nowelizacji k.p pochodzącej z 2006 roku ( Dz.U. 2006 nr 127, poz. 1587),  każde święto występujące w okresie rozliczeniowym  i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża  wymiar czasu pracy o 8 godzin ( art. 130 par. 2 k.p.)  W związku z tym  w rozkładzie „poniedziałek – piątek” zarówno dzień 26 grudnia 2011 roku ( poniedziałek ),  jak i 6.01.2012 ( piątek )   podlegają  odliczeniu  od  okresu rozliczeniowego, co w konsekwencji stwarza     obowiązek pracodawcy do przyznania pracownikowi dnia wolnego za ten nie przepracowany  dzień.

Ustawą z dnia 24.09.2010 r. ( Dz.U. nr 224, poz. 1459 ).  do k.p. wprowadzono dalszą zmianę dodając. 130 "§ 21., o treści :

"§ 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.".

Wprawdzie ustawą j.w. zmieniono  pochodzącą  jeszcze z 1951 roku ustawę  o  dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 r. nr 4 poz.28 ) oraz ustawę z 1989 r, o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego ( Dz.U. 1989 r. 29, poz. 154 ),  dodając do wykazu świąt państwowych oraz świąt kościelnych uznawanych przez państwo dzień 6 stycznia- Święto Trzech Króli, jednakże – zgodnie z niedobrym, wziętym z ubiegłej epoki zwyczajem – coś dodano i jednocześnie coś zabrano.

Otóż  w większości zakładów pracy rozkład czasu pracy ustala jednostronnie pracodawca i gdy rozkład ten  będzie przewidywał, że większa ilość świąt przypadnie  dniu wolnym  - wymiar czasu ulegnie zwiększeniu.  Wystarczy,  np. że dzień 3 maja 2012 r. ( czwartek )  zostanie  wskazany  w rozkładzie jako dzień wolny od pracy  i  nici  z oczekiwanych  korzyści  z  majowego weekendu, za dzień 3 maja pracownik nie otrzyma dnia wolnego. Pracownicy utraciliby prawo do dnia wolnego za poniedziałek wielkanocny, jeżeli pracodawcy odważyłby się odpowiednio zmienić regulamin pracy.

 

 Nic więc dziwnego, że  NSZZ „Solidarność” zaskarżył ustawę  z dnia 24.09.2010 r. do Trybunału Konstytucyjnego i co jest ewenementem – Związek uzyskał w tym przedmiocie poparcie Prokuratury Generalnej, która dopatrzyła się naruszenia przez Sejm art. 66 Konstytucji  poprzez odebranie pracownikowi istoty dnia świątecznego. Ponadto naruszono zasadę równości podmiotów stosunku pracy różnicując pracowników w zależności od prawa do dni wolnych od pracy i rozkładu pracy ustalonych dla poszczególnych grup,  np. w stosunku do pracowników objętych dyspozycją art. 151 10.

 

Zdaniem niektórych komentatorów  także w stosunku do pracowników obowiązanych do pracy w niedziele i święta przepis art. 130 § 2 1 k.p. powinien być stosowany ( vide  Kazimierz Jaśkowski Komentarz do art. 130 k.p. program komputerowy Lex Sigma ).

 

Jak widać knoty ustawodawcze  były  specjalnością  Sejmu ubiegłej kadencji, oby obecny Parlament popełniał mniej błędów. Kiedy jednak ministrem sprawiedliwości został filozof raczej ciężko spodziewać się poprawy jakości w legislacji, albowiem doktorat który uzyskał on w słynnym Cambridge nie wiele tu pomoże.

 

Komentarze (0)
Do kiedy zaległy urlop?
 Oceń wpis
   

 

Jeszcze w  czasie spotkania szkoleniowego przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy z kaliskimi prawnikami i kierownikami służb pracowniczych, które odbyło się w październiku b.r. rozważano do jakiej daty można udzielić nie wykorzystanego w 2011 roku urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do treści art. 168 k.p. pracodawca powinien udzielić nie wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. A więc nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien być udzielony do dnia 31 marca 2012 r.

Cytowany przepis został zmieniony ustawą z dnia 16.09.2011 r.  ( Dz.U. nr 232 poz. 1378 ), w ten sposób, że datę "31 marca" zastąpiono  słowami " 30 września".

Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku,   nie ma wątpliwości, że  nie wykorzystany w 2012 roku  urlop, będzie można wykorzystać do dnia 30 września 2013 roku.  A co z urlopem za 2011 roku? Sprawa nie jest  prosta, albowiem  skoro pracownik  nabył prawo do urlopu w 2011 roku, to udzielenie świadczenia powinno nastąpić wg zasad obowiązujących w tymże roku, obowiązuje     bowiem zasada nieretroakcji "lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz. 

Ponieważ ustawa nie zawiera   wyjaśnień  ustawodawcy w tym przedmiocie, tzw przepisów intertemporalnych,  pomiędzy prawnikami wywiązała się dyskusja do jakiej daty urlop powinien być wykorzystany,  jeżeli zaległość powstała przed dniem 1.01.2012 r. Odejście od zasady nieretroakcji może nastąpić w drodze szczególnego wyjątku, takowy wyjątek tu zachodzi, bo celem ustawy jest  danie  obu podmiotom stosunku pracy szerszej alternatywy wyboru  czasu urlopu. Ponadto  Trybunał Konstytucyjny  podał  w uzasadnieniu  wyroku z dnia z dnia 8.11.2006 r. K 30/06,  że brak reguły intertemporalnej  jest wyrazem woli ustawodawcy co do stosowania nowego, a nie starego prawa.

Główny Inspektorat  Pracy opublikował   wykładnię,  że  zasada lex retro non agit nie ma od dnia 1.01. 2012 roku zastosowania  do zaległych urlopów, zatem nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien  być wykorzystany do dnia 30.09.2012 r.

Pracowników służb pracowniczych bardziej interesuje praktyczna wykładnia przepisów, aniżeli teoretyczne dywagacje, dlatego wolą oni poprzestać na wykładni prawa dokonanej przez PIP,  co łączy się przecież z uniknięciem grzywny za błędy w stosowaniu bezwzględnie obowiązujący przepisów k.p. Natomiast posiadający zaległy urlop wypoczynkowy pracownik  może teraz dokonać wyboru czy jechać w zimie na narty, czy latem nad morze.

 

 

 

 

Komentarze (0)
Do kiedy zaległy urlop?
 Oceń wpis
   

 

Jeszcze w  czasie spotkania szkoleniowego przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy z kaliskimi prawnikami i kierownikami służb pracowniczych, które odbyło się w październiku b.r. rozważano do jakiej daty można udzielić nie wykorzystanego w 2011 roku urlopu wypoczynkowego.

Stosownie do treści art. 168 k.p. pracodawca powinien udzielić nie wykorzystanego w danym roku urlopu wypoczynkowego najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. A więc nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien być udzielony do dnia 31 marca 2012 r.

Cytowany przepis został zmieniony ustawą z dnia 16.09.2011 r.  ( Dz.U. nr 232 poz. 1378 ), w ten sposób, że datę "31 marca" zastąpiono  słowami " 30 września".

Zmiana obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku,   nie ma wątpliwości, że  nie wykorzystany w 2012 roku  urlop, będzie można wykorzystać do dnia 30 września 2013 roku.  A co z urlopem za 2011 roku? Sprawa nie jest  prosta, albowiem  skoro pracownik  nabył prawo do urlopu w 2011 roku, to udzielenie świadczenia powinno nastąpić wg zasad obowiązujących w tymże roku, obowiązuje     bowiem zasada nieretroakcji "lex retro non agit" - prawo nie działa wstecz. 

Ponieważ ustawa nie zawiera   wyjaśnień  ustawodawcy w tym przedmiocie, tzw przepisów intertemporalnych,  pomiędzy prawnikami wywiązała się dyskusja do jakiej daty urlop powinien być wykorzystany,  jeżeli zaległość powstała przed dniem 1.01.2012 r. Odejście od zasady nieretroakcji może nastąpić w drodze szczególnego wyjątku, takowy wyjątek tu zachodzi, bo celem ustawy jest  danie  obu podmiotom stosunku pracy szerszej alternatywy wyboru  czasu urlopu. Ponadto  Trybunał Konstytucyjny  podał  w uzasadnieniu  wyroku z dnia z dnia 8.11.2006 r. K 30/06,  że brak reguły intertemporalnej  jest wyrazem woli ustawodawcy co do stosowania nowego, a nie starego prawa.

Główny Inspektorat  Pracy opublikował    w dniu 2 grudnia 2011 r. wykładnię,  że  zasada lex retro non agit nie ma od dnia 1.01. 2012 roku zastosowania  do zaległych urlopów, zatem nie wykorzystany w 2011 roku urlop wypoczynkowy powinien  być wykorzystany do dnia 30.09.2012 r.

Podobnej treści komunikat wydał  dnia 5.12.2011 r. Departament Prawa Pracy MPiPS.

Ktoś ponosi winę za to zamieszanie w sprawie  bardzo istotnej za milionów pracowników w RP, albowiem nadszedł czas sporządzania planów urlopowych na 2012 rok.  Myślę że także PIP i  MPiPS ponoszą współodpowiedzialność, bo przecież takie teksty są opiniowane przed  uchwaleniem  przez Sejm. A co robił Senat? Przecież po to jest druga Izba, aby - między innymi wyłapywać takie fuszerki jak brak przepisów intertemporalnych.

Pracowników służb pracowniczych bardziej interesuje praktyczna wykładnia przepisów, aniżeli teoretyczne dywagacje, dlatego wolą oni poprzestać na wykładni prawa dokonanej przez PIP i MPiPS  co łączy się przecież z uniknięciem grzywny za błędy w stosowaniu bezwzględnie obowiązujący przepisów k.p., zamiast wdawać się w dyskusję czy nowa ustawa "agit" czy "non agit". Natomiast posiadający zaległy urlop wypoczynkowy pracownik  może teraz dokonać wyboru czy jechać w zimie na narty, czy latem nad morze.

 

 

 

 

Komentarze (1)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie