Jak odsunąć od spadku szwagra?
 Oceń wpis
   

 Notatka z dyżuru pomocy prawnej

Razem z żoną jesteśmy na etapie „jesieni życia”. Musimy liczyć się z tym, że jedno z nas wkrótce odejdzie pozostawiając drugiego małżonka w samotności. Moje obawy dotyczą spraw mieszkaniowych. Posiadamy mieszkanie, które zapisane jest w księdze wieczystej jako nasza wspólna własność. Nie mamy dzieci, krewni mojej żony już nie żyją, natomiast z mojej strony jest liczna grupa dzieci mojego rodzeństwa. Obawiam się że gdybym odszedł pierwszy to ci młodzi ludzie zażądają od żony spłaty. Myślę że to byłoby niesprawiedliwe, bo nie mamy żadnych wielkich oszczędności, a więc skąd więc wziąć pieniądze na takie spłaty?

W opisanej sytuacji małżonek, który pozostał przy życiu dziedziczyłby spadek wspólnie z zstępnymi rodzeństwa, czyli wspólnie z dziećmi rodzeństwa małżonka. Jedynie wówczas, gdy brak jest zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa- cały spadek przypadałby małżonkowi, tak stanowi art. 935 par. 1 kodeksu cywilnego. Udział spadkowy tego małżonka w zbiegu z dziećmi rodzeństwa wynosi 1/2 część spadku ( art. 933 k.c.). Zwykle tak bywa, że mieszkanie jest jedynym istotnym składnikiem majątkowym spadku. Lokal stanowiący współwłasność małżonków, jest najczęściej w 1/2 części przedmiotem spadku, albowiem pozostały przy życiu małżonek jest właścicielem drugiej 1/2 części idealnej mieszkania. W konsekwencji tego stanu rzeczy tenże małżonek dziedziczyłby spadek z drugiej połowy nieruchomości w wielkości 1/2 części tej połowy, czyli 1/4 całości, a więc 3/4 części całego lokalu ( 2/4 posiadał za życia spadkodawcy i 1/4 nabył w drodze dziedziczenia), na rzecz dzieci rodzeństwa przypadałaby 1/4 część mieszkania.

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której postały przy życiu małżonek obowiązany był do spłat na rzecz rodzeństwa spadkodawcy warto sporządzić testament. W takiej sytuacji rodzeństwo spadkodawcy jak również zstępni rodzeństwa nie będą uprawnieni ani do spadku ani do spłat w postaci tzw. zachowku ( art. 991 par.1 k.c.). Spłata z tytułu zachowku nie należy się spadkobiercom z kręgu krewnych w linii bocznej.

Można również poczekać do dnia 23.10.2011 r. ( data wejścia w życie nowej ustawy ) i dokonać na rzecz małżonka tzw. zapisu windykacyjnego, w ten sposób mieszkanie stałoby się z chwilą śmierci spadkodawcy własnością zapisobiorcy. Rola sądu zostanie w tym przypadku ograniczona do stwierdzenia nabycia własności mieszkania przez oznaczoną w zapisie windykacyjnym osobę. Zasady ustanowienia zapisu windykacyjnego zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 85, poz.458 z 2011 roku

Komentarze (0)
VAT w ubezpieczeniu AC
 Oceń wpis
   

 Suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od poniesionej szkody ( art. 824 par. 1 k.c.). W związku z tym nie budzi zastrzeżeń stanowisko ubezpieczycieli co do pomniejszenia odszkodowania o ustalony w obliczeniu podatek VAT, jeżeli poszkodowany posiada szansę odliczyć sobie kwotę tej daniny w ramach rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej. Zastrzeżenia budzi jednak praktyka ubezpieczeniowa polegająca na częściowej odmowie wypłaty odszkodowania o policzony podatek VAT w sytuacji gdy ubezpieczony nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada jakiejkolwiek możliwości odliczenia sobie tego podatku.

W ubezpieczeniu AC stosowana jest – w zależności od wyboru poszkodowanego likwidacja szkody w trybie serwisowym albo bezgotówkowym, klient oddaje pojazd do naprawy w tzw. serwisie i nie dotyczy go rozliczenie naprawy, które dokonywane jest pomiędzy warsztatem, a ubezpieczycielem. Druga metoda tzw. kosztorysowa polega na wypłacie odszkodowania w wysokości ustalonej przez ubezpieczyciela na podstawie protokołu oględzin i komputerowych programów typu Audatex lub inne. Trzeci sposób dotyczy wypłaty odszkodowania na podstawie przedstawionych przez poszkodowanego rachunków. Stosowane przez ubezpieczycieli ogólne warunki ubezpieczeń zawierały postanowienie że wysokość odszkodowania za szkodę ustaloną wg drugiej opisanej wyżej metody ( kosztorysowej ) nie zawiera podatku VAT.

Powyższa praktyka nie znalazła potwierdzenia w orzecznictwie sądowym. Istota odszkodowania kosztorysowego polega na tym, że strony wyraziły zgodę, aby wypłata odszkodowania nastąpiła bez względu na to, czy samochód zostanie naprawiony. Innymi słowy poszkodowany może pojazd wstawić do garażu i w ogóle go nie naprawiać albo go po prostu sprzedać, bez przeprowadzenia remontu. Różnicowanie odszkodowania w zależności od tego czy poszkodowany pojazd naprawił albo w ogóle go nie naprawiał - pozostaje w sprzeczności z zasadą pełnego odszkodowania wynikającą z art. 363 par. 2 kodeksu cywilnego, w związku z art. 361 par.2 k.c. oraz z art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5.07.2001 r. o cenach. Zatem odszkodowanie kosztorysowe powinno zawierać również podatek VAT ( vide uchwały Sądu Najwyższego III CZP 68/01, oraz III CZP 150/06).

Opisana praktyka ubezpieczeniowa otrzymała wysoce negatywną ocenę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawie, czego efektem było wpisanie postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia zawierających wyłączenie podatku VAT, do rejestru klauzuli abuzywnych, czyli niedozwolonych. Rejestr ten prowadzi Prezes UPKiK, rejestr jest jawny i dostępny w Internecie na stronie Urzędu ( klauzule nr 1265, 2001, 2012).

W uchwale z dnia 13.07.2006 r. sygn. III CZP 3/06 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że stosowanie postanowień wzorców umów o treści tożsamej z treścią postanowień uznanych za niedozwolone iznonr 1265ść, wpisanych do w/w rejestru może być uznane w stosunku do innego przedsiębiorcy za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Jako podstawę tego pogląd Sąd Najwyższy wskazał art. 23 a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Pomimo tego że powyższe klauzule abuzywne dotyczą Uniqi – nr 1265, Compensy - nr 2001 i Concordii – nr 2012, nie zachodzą przeszkody prawne do powołania się na nie w stosunku do innych ubezpieczycieli.

Nieuzasadniony uszczerbek materialny ubezpieczonego wynosi 23% wartości szkody, zatem w przypadku uporczywej odmowy ubezpieczyciela, poszkodowany powinien dochodzić wyrównania szkody na drodze procesu sądowego.

Ponadto poszkodowany może zawiadomić o niedozwolonych praktykach ubezpieczyciela Rzecznika Ubezpieczonych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co – z uwagi na interes społeczny – byłoby bardzo wskazane.

 

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie