Godna płaca
 Oceń wpis
   

 

 

Pracuję w dziale księgowości w zespole kilkuosobowym. Wykonuję te same czynności co moje koleżanki i swoje obowiązki wykonuję nienagannie. Jestem wynagradzana w wysokości najniższej płacy, natomiast koleżanki mają stałą płacę obliczoną jako sumę najniższej krajowej + 500 zł. Kierowniczka powiedziała, że taka była umowa z tymi koleżankami na samym początku ich zatrudnienia i ta zasada mnie nie dotyczy, ponadto powiedziała, że firma nasza musi ograniczać koszty własne. Myślę jednak, że to nie jest w porządku. Jestem samotną matką wychowującą dziecko każda złotówka ma dla mnie znaczenie i do tego to poczucie rażącej niesprawiedliwości w stosunku do mojej osoby.

 

Zasada niedyskryminacji pracowników dotyczy również zapewnienia równego wynagrodzenia przy wykonywaniu jednakowej pracy lub pracy jednakowej wartości. Jest to jedna z fundamentalnych zasad zdefiniowana w art, 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Realizacja tej zasady została w naszym kraju dokonana poprzez dodanie do kodeksu pracy rozdziału II a o nazwie Równe traktowanie w zatrudnieniu.

 

Art.18,3 lit. c kodeksu pracy stanowi, że pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę. Przez jednakowe wynagrodzenie należy rozumieć wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub formie innej niż pieniężna.

Cytowany przepis obliguje również pracodawców do jednakowej płacy za pracę jednakowej wartości, której wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami, lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

Osoba wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu .ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone wg odrębnych przepisów ( Dz.U.2012 r. poz. 1026 1.600 zł miesięcznie).

 

Sprawy tego rodzaju należą do tzw, procesów trudnych. Zasada równego traktowania nie oznacza równej płacy dla pracowników wykonujących swoje obowiązki niedbale lub bez wewnętrznego zaangażowania. Ciężar udowodnienia faktu obciąża pracownika, który dochodzi odszkodowania. Powinien on zatem wskazać pracowników, którzy otrzymują wyższe wynagrodzenia i udowodnić że nie ma istotnych różnic zarówno w zakresie obowiązków jak i w kwalifikacjach zawodowych.

 

Komentarze (0)
Auto zastępcze zamiast MPK
 Oceń wpis
   

 

Koszty pojazdu zastępczego

Od wielu lat Rzecznik Ubezpieczonych podejmował działania na rzecz poszkodowanych klientów zakładów ubezpieczeń, którzy nie otrzymywali odszkodowań z tytułu wynajęcia samochodu zastępczego potrzebnego im do prywatnego użytku, na czas naprawy własnego samochodu. Stanowisko ubezpieczycieli uległo zmianie o tyle, że - aczkolwiek z dużymi oporami przystąpili oni do wypłaty odszkodowań jedynie na rzecz tych poszkodowanych, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Poszkodowany, który działalności gospodarczej nie prowadził nie mógł liczyć na rekompensatę kosztów wynajętego pojazdu

Interwencje Rzecznika Ubezpieczonych doprowadziły do korzystnego dla klientów zakładów ubezpieczeń orzecznictwa sądowego. Jeszcze na początku XXI wieku opublikowane były wyroki Sądu Najwyższego co do odszkodowania za najem samochodu zastępczego, ale dotyczyły one podmiotów gospodarczych np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.03.2003 r. sygn. IV CKN 1916/00.

Co do odszkodowań na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności jednoznacznie wypowiadały się sądy rejonowe np. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 7 .08. 2007 r. sygn. I C 1049/07, wyrok Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 4.02.2009 r. I C 439/08, wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13.10.2009 r. sygn. I C 1368/08.

Podsumowanie tego kierunku miało miejsce w wyrokach Sądu Najwyższego, a ostateczne podsumowanie nastąpiło, w uchwale 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17.11.2011 r. sygn. III CZP 5/11 w której S.N. podał, że odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powinno obejmować także wydatki na najem pojazdu zastępczego, zaś odpowiedzialności ubezpieczyciela nie wolno uzależniać od tego czy poszkodowany prowadził działalność gospodarczą oraz czy posiadał on możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej.

W uchwale z dn. 22.11.2013 r. syg. III CZP 76/13 Sąd Najwyższy stwierdził że odszkodowanie za pojazd zastępczy przysługuje akże wówczas gdy poszkodowany samochodu nie naprawił, albowiem został on przeznaczony do kasacji w ramach systemu tzw. szkody całkowitej.

W wspomnianej wyżej uchwale 7 Sędziów S.N. mowa jest o ekonomicznie uzasadnionych kosztach najmu pojazdu. W uzasadnieniu S.N. podał że nie ma reguły, którą należy stosować przy określeniu wysokosci odszkodowania. Tak więc do uznania sądu orzekającego jest wysokość kosztów najmu, których miesięczna suma sięga wartości pojazdu w dniu szkody ( S.N. wyrok z dnia 8.09.2004 r .IV CK 672/2003). Jeżeli poszkodowany mógł nabyć szybę do autobusu w kraju to okres naprawy o czas poszukiwania tej cześci za granicą nie powinien być objęty obliczeniem wysokości kosztów najmu ( wyrok S.N. Z dnia 5.11.2004 r. II CK 494/2003). Czasami technologiczny okres naprawy powinien być przyjęty za podstawę obliczenia bez względu na to kiedy poszkodowany otrzymał odszkodowanie ( wyrok S.N. z dnia 26.11.2002 sygn. V CKN 1397/2000). Tak więc wysokość odszkodowania za najem drugiego pojazdu zależy od okoliczności danej sprawy.

Nie zmienia to faktu, że wykluczanie z góry odpowiedzialności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za straty jakie poszkodowany poniósł wskutek wynajęcia innego samochodu nie powinna mieć miejsca.

Sprzeczna z prawem praktyka ubezpieczycieli znalazła epilog w sądzie utworzonym dla ochrony konkurencji i konsumentów. Wyrokiem z dnia 2.12.2013 sygn. XVII Ama 33/12 Sąd ukarał PZU SA karą pieniężną w wysokości 11.286.707 zł. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Poszkodowany właściciel samochodu który to pojazd uszkodzony został z winy kierowcy drugiego pojazdu może skutecznie dochodzić z ubezpieczenia OC sprawcy odszkodowania za najem pojazdu zastępczego. 

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie