Emerytura nauczycielska
 Oceń wpis
   

Posiadam staż zatrudnienia w łącznym wymiarze 29 lat i 7 miesięcy i 3 dni, w tym staż nauczycielski w wymiarze 23 lat. Do stażu emerytalnego brakuje mi zaledwie kilku miesięcy. Czy okres ten może być uzupełniony przez zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? W gospodarstwie tym pracowałam systemem świątek, piątek i niedziela t.j. w całym niemalże czasie wolnym od zajęć szkolnych zarówno wczesnym rankiem przed wyjazdem do szkoły, jak i po powrocie do domu aż do wieczora. Lekcje odrabiałam nocami. Pracy w gospodarstwie poświęcałam również okres wakacji letnich i zimowych. Po maturze wyjechałam na studia, ale i wówczas wracałam na ferie letnie do domu i pomagałam rodzicom w gospodarstwie.

 Nauczyciele mający 30-letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym ( nauczycielskim ) charakterze - mogą po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę ( art. 88 ust.1 ustawy z dnia 26.01.21982 r. Karty Nauczyciela tj. Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674. Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia art. 10 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 17 .01. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj.Dz.U.2009 nr 53,poz.122).

W praktyce sądów utrwalił się pogląd, że nie każda pomoc świadczona przez dzieci w gospodarstwie rolnym rodziców czy innych krewnych, a nawet osobom obcym -podlega zaliczeniu do stażu emerytalnego. Chodzi tu o pracę świadczoną w wymiarze przekraczającym połowę normalnego wymiaru pracy, czyli minimum 4 godziny dziennie ( wyrok S.N. z dnia 7.11. 1997 r. sygn. II UKN 318/97. ZUS z reguły odmawia zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców do stażu emerytalnego, natomiast sądy dokonują bardzo wnikliwej analizy materiału dowodowego celem ustalenia, czy rzeczywiście praca domownika miała charakter stały i przekraczała codziennie wymiar 4 godzin.

W sytuacji gdy domownik odbywał naukę w szkole okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców nie był zaliczany do stażu emerytalnego. Wyjątek dotyczy czasu wakacji szkolnych . W wyroku z dnia 19.12.2000 r. II UKN 155/00 Sąd Najwyższy uznał że okres wakacji podlega zaliczeniu, podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 4. 11.2010 r. sygn. III Aua 631/10.

Komentarze (0)
Kupił z wadą prawną
 Oceń wpis
   

Kupiłem na giełdzie samochód Opel Corsa za 1.900 zł i po dokonaniu remontu sprzedałem ten pojazd na innej giełdzie za 4.000 zł. Po upływie 6 miesięcy otrzymałem od nabywcy wezwanie do zwrotu kwoty 4.000 zł oraz 1.217 zł za jakieś koszty sądowe. Nabywca oświadczył, że pojazd sprzedał kolejnej osobie, a ta po nie udanej rejestracji podała go do sądu o zwrot ceny i kosztów procesu. Nabywca przedłożył mi wyrok sądu zasądzający od niego na rzecz kolejnego nabywcy kwotę 6.500 zł i 1.217 zł tytułem kosztów procesu. Przyczyną tego całego galimatiasu był fakt, że samochód był objęty zajęciem komorniczym, o czym nie wiedziałem. Myślę że odpowiedzialność za ten fakt ponosi pierwotny właściciel, który w umowie podał nieprawdę kłamliwie zapewniając mnie że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie którego przedmiotem jest ten pojazd oraz że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.

 

Problem prawny dotyczy kwestii, czy jeśli sprzedawca wprowadził kupującego w błąd, a ten nie wiedząc o tym błędzie dokonał kolejnej transakcji, to odpowiedzialność za ten fakt ten właściciel, który świadomie wprowadził kontrahenta w błąd, czy też kolejni właściciele.

Otóż okoliczność czy sprzedawca wiedział o wadzie prawnej przedmiotu umowy, czy też o tym fakcie nie miał w ogóle pojęcia jest bez prawnego znaczenia z tytułu Art. 572, 1 k.c. daje kupującemu uprawnienie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne, chociażby osoba trzecia ( w tym przypadku wierzyciel pierwszego właściciela ) nie wystąpiła przeciw niemu o wydanie przedmiotu zajęcia egzekucyjnego, czyli samochodu.

Wystarczy, że sprzedawca wprowadził do obrotu przedmiot obciążony wadą prawną. W takim przypadku odpowiedzialność sprzedawcy nie ogranicza się tylko zwrotu ceny, ale także dotyczy ona innych szkód poniesionych przez kupującego ( art. 574 k.c. ).

Warto więc wiedzieć, że podana wyżej formułka zaczynająca się słowami Pojazd jest wolny od wad prawnychstandardowo zamieszczana w używanych na giełdach samochodowych formularzach, nie chroni sprzedawcy z odpowiedzialności za wady prawne, nawet wówczas gdy nie ponosi on winy za niezgodność umowy ze stanem faktycznym.

W opisanej wyżej sytuacji nastąpiła reakcja łańcuszkowa : czwarty właściciel miał roszczenia do trzeciego, ten do drugiego, a drugi do pierwszego. Skutki prawne i ciężar odszkodowania obciążą wprawdzie w ostatecznym rachunku pierwszego właściciela, ale jego następcy nie mogą uchylić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady prawne, ponoszą oni ryzyko skutków prawnych wynikających z kłamstwa pierwszego właściciela.

W opracowaniu wykorzystano wyrok Sąd Rejonowego w Pleszewie z dnia 17.11.2011 r. sygn. I C. 201/11 ( niepublikowany).

 

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie