Świadczenie z NW
 Oceń wpis
   

 

W ubiegłym roku miałam wypadek. Potknęłam się na schodach i upadłam. Leczyłam się u chirurga ortopedy, który zapisał mi stabilizator stawu skokowego. Noga zrosła się, ale nadal odczuwam bolesność. Od kilkudziesięciu lat opłacałam składki w PZU z tytułu grupowego ubezpieczenia pracowniczego, które kontynuowałam będąc na emeryturze. Otrzymałam odszkodowanie w śmiesznie niskiej wysokości, poniżej kosztów zakupionego stabilizatora i wizyty u ortopedy. Moją krzywdę wyceniono na 1%, po co w ogóle to ubezpieczenie?

 

Grupowe ubezpieczenie pracownicze należy do ubezpieczeń osobowych. Świadczenie ubezpieczyciela polega na wypłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia razie zajścia przewidzianego wypadku w życiu osoby ubezpieczonej ( art. 805 par. 2 pkt. 2 kodeksu cywilnego).

 

Ubezpieczeniem objęte jest życie albo zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczyciel obligowany jest do zapłaty jedynie tego świadczenia do którego się zobowiązał. W opisanym na wstępie przykładzie świadczenie polega na zapłacie kwoty pieniężnej, którą można ściśle określić poprzez stosowanie umownych kryteriów jakimi są suma ubezpieczenia i procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

 

W tym miejscu pragnę nadmienić, że z tytułu ubezpieczeń osobowych przysługuje świadczenie, a nie odszkodowanie. Niestety błąd co nazwy popełniają także prawnicy pisząc pozwy o zasądzenie odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia osobowego. Takowe przysługuje jedynie w ubezpieczaniach majątkowych ( art. 805 par. 2 pkt. 1 k.c. ). Po wypłacie świadczenia z ubezpieczenia osobowego ubezpieczyciel nie nabywa praw do regresu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody. Regres dotyczy tylko szkód z ubezpieczenia majątkowego ( art. 828 par.1 k.c.).

 

Poczucie krzywdy w psychice ubezpieczonego spowodowane wypadkiem, jak również ograniczenie w zakresie zdolności do pracy to okoliczności które nie mają znaczenia przy ocenie trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest poprzez podany w opracowanej przez ubezpieczyciela tabeli. Wysokość świadczenia oblicza się wg zasad tabliczki mnożenia, mnożąc procent uszczerbku na zdrowiu przez sumę ubezpieczenia.

 

Jednakże ubezpieczony nie jest bez szans na wygranie sprawy w sądzie. Tabela na którą powołuje się ubezpieczyciel zawiera normy oceny procentowej w formie widełkowej typu od do. Przy nieznacznym uszkodzeniu stawu skokowego minimalna rozpiętość procentowa uszczerbku na zdrowiu wynosi od 1 % do 10% uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczyciel z reguły przyznaje świadczenie w wysokości najniższego procentu. Z dużym prawdopodobieństwem można więc założyć, że powołany przez sąd biegły lekarz przyzna wyższy procent uszczerbku, co stworzy podstawę do wyroku uwzględniającego złożone powództwo dotyczące różnicy nie zapłaconego świadczenia odpowiadającego swoją wartością iloczynowi faktycznego procentu uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia.  

Komentarze (0)
Zdjęcie z fotoradaru
 Oceń wpis
   

 

 

Otrzymałem pismo z Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego, zawierające zarzut przekroczenia szybkości na terenie zabudowanym i formularz do wypełnienia w którym zgadzam się na zapłatę grzywny w kwocie 200 zł oraz na udzielenie 4 punktów karnych. Wykroczenie zostało ustalone na podstawie zdjęcia wykonanego przez fotoradar. Do wezwania dołączono informację że zdjęcie nie będzie udostępnione. Myślę że takie stanowisko polega na arogancji urzędników wobec obywatela.

Tzw. fotoradary określone są w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20.07.1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 2012 r. poz. 786 jako urządzenie rejestrujące, ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami.

Uprawnienia Inspekcji do ujawniania faktów przekraczania dopuszczalnej prędkości za pomocą fotoradarów wynikają z treści art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy jw.

W toku dokonywanych czynności Inspekcja obowiązana jest stosować się do zasad uregulowanych w ustawie z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. 2013 r. poz. 395 ze zm.). Postępowanie prowadzone przez Inspekcję jeszcze przed udzieleniem kary za wykroczenie drogowe jest tzw. postępowaniem wyjaśniającym, ma ono na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie ( art. 54 par. 1 wym. kodeksu). Do tego postępowaniu stosują się zasady określone w kodeksie postępowania karnego, Niestety art. 156 par.5 tego aktu, który nakazuje organowi ścigania udostępnić podejrzanemu akta sprawy, nie miał zastosowania do wykroczeń, albowiem Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w art. 38 par.1 nie zawierał odesłania do cytowanego wyżej art. 165 par.5 kpk. Dlatego Inspekcja nie miała obowiązku przedstawić podejrzanemu o popełnienie wykroczenia kierowcy zdjęcie samochodu.

Na skutek licznych skarg kierowców Rzecznik Praw Obywatelskich skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dn. 6.06.2014 r. .sygn. K 19/11 (Dz.U. 2014 r poz. 786) stwierdził, że powyższe ograniczenie prawa do obrony jest niezgodne z Konstytucją. Tym samym kierowca jest uprawniony do żądania od Inspekcji udostępnienia zdjęcia samochodu, aby po zapoznaniu się z tym dowodem mógł on podjąć decyzję czy przyjąć proponowany mu mandat karny, czy też tę propozycję odrzucić. 

Komentarze (0)
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie