8OO.OOO zł. tytułem zadośćuczynienia
 Oceń wpis
   

 

    

Na podstawie art. 445 par.1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jalk ustalić wysokość  zadośćuczynienia? W jaki sposób  oszacować sumę  zaodośćuczynienia?

Jakie sumy zadośćuczynienia zasądzają  sądy?

Przy ocenie wysokości zadośćuczynienia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia należy uwzględniać czynniki obiektywne w postaci czasu trwania oraz stopnia intensywności cierpień fizycznych i psychicznych, nieodwracalności skutków urazu (kalectwo, oszpecenie), rodzaju wykonywanej pracy, szans na przyszłość, wieku poszkodowanego, a także czynniki subiektywne, jak poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową itp. Nie bez znaczenia są też takie okoliczności, jak pozbawienie poszkodowanego możliwości osobistego wychowywania dzieci i zajmowania się gospodarstwem domowym lub konieczność korzystania z pomocy innych osób przy prostych czynnościach życia codziennego.( vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.01.2011 r. I PK 145/10; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lipca 2013 r., Sygn. akt I ACa 195/13; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2015 r., Sygn. akt VI ACa 878/14).

Jednakże najbardziej istotne znaczenie ma procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, wykazany za pomocą tabeli procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (Dz.U. z 2013 r. poz. 954 ),  przy czym Sądy podkreślają, że nie jest to czynnik decydujący, chociaż w praktyce sądowej tak nie jest.

Procentowy uszczerbek na zdrowiu jest głównym  kryterium stosowanym przez sądy  przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia zależnego poszkodowanemu na podstawie art. 445 par.1 kodeksu cywilnego.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wykonał analizę wysokości zasądzanego przez Sądy zadośćuczynienia dochodząc do wniosku, że wysokość zadośćuczynienia w wyrokach Sądów Okręgowych ustalana jest w granicach od 1.000 zł do 6.000 zł za każdy procent uszczerbku, a niekiedy nawet po 10.000 zł (vide Mikołaj Wild Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę w orzecznictwie sądów Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Prawo w działaniu tom XV str. 273 )

Wg mojej wiedzy przypadki, gdy zasądzane są kwoty zadośćuczynienia w wyższej wysokości niż 100.000 zł należą do rzadkości.

Jednym z takich przypadków, z którym spotkałem się w swojej praktyce zawodowej jest sprawa Adama P. - młodego mężczyzny, który na początku swojej kariery zawodowej uległ wypadkowi komunikacyjnemu podczas wykonywania swoich obowiązków pracowniczych.

Adam P. kierując samochodem dostawczym zderzył się na łuku drogi z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem ciężarowym, w wyniku czego doznał ciężkich obrażeń ciała pod postacią: urazu czaszkowo-mózgowego ze złamaniem kości czołowej lewej, stłuczeniem mózgu i krwiakiem mózgowym w lewej okolicy czołowo-skroniowej oraz doznał złamania kręgosłupa na poziomie Th 11- 12 , które to obrażenia stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu i realnie zagrażały jego życiu.

Następstwem doznanego urazu jest zdiagnozowana u Adama P. encefalopatia pourazowa i niedowład spastyczny czterokończynowy, co oznacza nieodwracalne kalectwo, niezdolność do pracy i konieczność korzystania z pomocy osób trzecich.

Adam P. cierpi na zaburzenia równowagi, z czym związane są problemy ze wstawaniem i samodzielnym poruszaniem się, wobec czego zmuszony jest przemieszczać się za pomocą wózka inwalidzkiego. Ponadto uszkodzenie mózgu spowodowało zaburzenia funkcji psychicznych, co ujawnia się w różnego rodzaju zaburzeniach zachowania i zaburzeniach procesów poznawczych, a tym samym doznane obrażenia na skutek wypadku doprowadziły do znacznego obniżenia sprawności umysłowej.

W toku procesu trwały uszczerbek na zdrowiu Adama P. wynikający z doznanych obrażeń w wypadku określono na 155 % (według klasyfikacji z tabeli procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu).

Ostatecznie w tej sprawie, w której działałem jako pełnomocnik Adama P. z urzędu, Sąd przyznał mu 800.000 zł tytułem zadośćuczynienia, uznając tę kwotę za sumę adekwatną do stopnia i zakresu trwania cierpień fizycznych i psychicznych u poszkodowanego, a także do rozmiaru doznanego kalectwa i wielości następstw tego wypadku komunikacyjnego.


Komentarze (0)
Dokuczliwa windykacja Pies bez OC rolników
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie