Meandry ubezpieczenia OC
 Oceń wpis
   

Każdy posiadacz samochodu powinien posiadać umowę ubezpieczenia OC. Ubezpieczenie ma charakter obowiązkowy. Przymus został wprowadzony przede wszystkim w interesie osoby poszkodowanej. Po fakcie szkody poszkodowany nie musi dochodzić odszkodowania od właściciela pojazdu, roszczenie może  skierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym  zawarta została umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ( ubezpieczyciela) zachodzi w granicach obowiązku prawnego posiadacza pojazdu, względnie kierowcy. Innymi słowy nie może zachodzić sytuacja, w której ubezpieczyciel odpowiada, a nie zachodzi odpowiedzialność klienta ( ubezpieczającego). Inaczej jest w sytuacji odwrotnej, w której posiadacz pojazdu i kierowca odpowiadają, wobec poszkodowanego, natomiast nie zachodzi odpowiedzialność ubezpieczyciela, albowiem dane ryzyko nie jest objęte ochroną. Ubezpieczyciele dążą do ograniczenia zakresu udzielanej ochrony. Z orzecznictwa sądowego wynika, że nie zawsze takowe wyłaczenie jest skuteczne.

Oto przykłady:

 Wypadek został spowodowany przez osobę, która nabyła pojazd na zasadach leasingu. Zakład ubezpieczeń twierdził, że ochrona z tytułu ubezpieczenia OC nie dotyczy wypadków spowodowanych przez leasingobiorcę, który w tym  stanie rzeczy powinien zapłacić odszkodowanie z własnych środków. Innego zdania był Sąd Najwyższy, który stwierdził, że stanowisko ubezpieczyciela nie jest trafne (Uchwała Składu Siedmiu Sędziów S. N. z dnia 22.04. 2005 r III CZP 99/2004).

Niejednokrotnie właściciel samochodu oddaje kierownicę swojego pojazdu innej osobie. W razie wypadku zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty na rzecz poszkodowanego, jeżeli jest nim właściciel pojazdu. W dniu 19.01. 2007  S. N. uznał, że zakład ubezpieczeń odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę pojazdu jego posiadaczowi lub współposiadaczowi (Uchwała S.N. III CZP 146/2006).

Zakłady ubezpieczeń konsekwentnie odmawiały wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy kierowcą był mąż, a poszkodowanym żona, zaś pojazd był własnością obojga małżonków. Co do tej kwestii, brak było jedności tak w orzecznictwie  jak i w literaturze prawniczej. Wątpliwości w tym przedmiocie usuwa. uchwała Sądu Najwyższegoy  z dnia 7.02.2008 r.  (sygn. akt III CZP 115/07),  w której S.N. stwierdził, że odpowiiedzialność gwarancyjna wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy  szkód wyrządzonych  przez kierującego pojazdem także pasażerowi który  wraz z kierowcą był współposiadaczem tego pojazdu.

Przy okazji przypominam, że odszkodowanie z OC obejmuje podatek VAT, nawet gdy likwidacji szkody następuje na podstawie kosztorysu ( uchwała S.N. 17.05. 2007 r. sygn. III CZP 150/06).

Komentarze (0)
Komu nagroda jubileuszowa? Przedwojenne obligacje -...
Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie