500+dla rodziny zastępczej
 Oceń wpis
   

 

 

Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci stanowi, że świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Opiekun faktyczny tylko wtedy jest uprawniony do świadczenia, jeżeli wystąpił o przysposobienie dziecka.

 

Postanowieniem sądu wydanym w trybie ustawy z dnia 7.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i o systemie pieczy zastępczej dziadkowie zostali ustanowieni rodziną zastępczą dla wnuczki. Ojciec dziecka był pozbawiony władzy rodzicielskiej nad córką, a władzę rodzicielską matki nad dzieckiem sąd rodzinny ograniczył. Prezydent Miasta Łodzi nie negując faktu że dziadkowie sprawują opiekę faktyczną nad wnuczką - odmówił przyznania babci dziecka świadczenia wychowawczego, ponieważ przepisy ustawy o tzw.500+, nie zawierały podstawy prawnej do wydania decyzji pozytywnej.

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi podtrzymało decyzję Prezydenta Miasta. Wnioskodawczyni złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i sprawę wygrała. WSA nie podzielił zarzutu skargi, jakoby organ administracji rażąco naruszył prawo. Wprawdzie dziadkowie sprawują tzw. bieżącą pieczę nad wnuczką, jednakże postanowienie sądu nie dało im uprawnień opiekuna dziecka określonych w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Pomimo to WSA skargę uwzględnił i obie decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Łodzi i Kolegium Samorządowe uchylił. Zdaniem WSA przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, które w wykazie osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego pominęły osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem pozostają w tej części w niezgodności z Konstytucją RP, a także z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją o Prawach Dziecka. Konwencja ustanowiła zasadę, że gdy rodzice nie sprawują opieki nad dzieckiem, to alternatywnym rozwiązaniem jest tzw. piecza zastępcza. Każde Państwo, które jest sygnatariuszem Konwencji ma obowiązek zapewnić opiekę nad osobami sprawującymi pieczę zastępczą. Państwo powinno wspierać te osoby udzielając im pomocy materialnej oraz innych programów pomocy.

 

Wyrok WSA, w Łodzi wydany dnia 26.04.2017 r. II SA/Łd 979/16 daje szansę dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem na uzyskanie świadczenia 500+. Trudno jednak przewidzieć, czy pogląd Sądu znajdzie zastosowanie w praktyce. Najlepszym rozwiązaniem byłaby nowelizacja ustawy.

 

 

Komentarze (0)
Przekazanie gospodarstwa rolnego...

Komentarze

Najnowsze wpisy
2017-11-12 06:46 500+dla rodziny zastępczej
2017-10-25 08:21 Przekazanie gospodarstwa rolnego nie jest darowizną
2017-09-12 16:46 Zrzeczenie się dziedziczenia
2017-09-06 19:38 Alimenty dla ojczyma
2017-09-05 10:24 Byłem w Korei
Najnowsze komentarze
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
2017-02-18 15:27
Realista:
Błąd urzędnika ZUS
Z tą mafią zus-owsko Sądową należy walczyć nigdy nie można pozostawić sprawy bez doprowadzenia[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie