Praca na 3/4 etatu a prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 Oceń wpis
   

Pytanie w trakcie społecznego dyżuru pomocy prawnej:

Od kilku lat pracuję na ¾  etatu w tej samej firmie. W ostatnim okresie nastąpił spadek zamówień. Ryzyko utraty pracy staje się coraz bardziej realne. Obawiam się, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje tylko tym pracownikom, którzy byli zatrudnieni na cały etat. Czy tak jest faktycznie?

Przepis art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy,  jeżeli:

1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Według wykładni literalnej cytowanego przepisu zasiłek przysługuje jedynie osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin pracy.

Powyższa wykładnia nie została przyjęta przez sądy administracyjne, które stwierdziły, że w stosunku do pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość osiąganego przez niego minimalnego wynagrodzenia, od którego opłacana będzie składka na Fundusz Pracy, będzie ustalana według zasad określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.), czyli w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie tej ustawy, np. wyroki w sprawach  II S.A./Wa 573/2009, II S.A./Bd 537/2009.

Literalna wykładnia art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. a  ustawy prowadziłaby  do nierównego traktowania podmiotów, które świadczą pracę w różnych wymiarach czasu pracy (pełnym i niepełnym), co byłoby sprzeczne z art. 32 Konstytucji  - wyrok WSA II S.A./Op280/2009.

Tak więc sam fakt zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin pracy nie stanowi przeszkody do przyznania zasiłku dla bezrobotnych.

Minimalne wynagrodzenie za 2010 rok zostało ustalone  wysokości 1.317 zł ( MP 2009 nr 48, poz.709), wnioski o przyznanie zasiłku rozpatrują powiatowe urzędy pracy, a w drugiej instancji wojewodowie. Od decyzji wojewody przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjneg

Komentarze (0)
Jak bronić się przed komornikiem Bezprawne potrącenia

Komentarze

Najnowsze komentarze
2017-11-19 05:12
angling:
500+dla rodziny zastępczej
Będzie nowelizacja, już mówiono o tym. Najlepsze to przekrzykiwanie się "oporników" kto[...]
2017-10-06 00:03
Uparty optymista.:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Jest wyjscie z tej sytuacji.Niektore umowy zawierają klauzurę o możliwości wystąpienia do PZU[...]
2017-04-05 11:39
Wkurzony pomocnik dz:
Klienci b.PZU i obiecane im renty
Tą sprawą powinien zająć się sejm.Takich ludzi jest dużo a PZU Zycie robi sobie z nich[...]
O mnie
Świętosław Fortuna
Prawo często odbiega od życia. Świętosław Fortuna, radca prawny Kalisz woj. wielkopolskie